Generelle avtalevilkår

 AVTALEVILKÅR MELLOM KUNDE OG AKRAFT

GJELDENDE FRA 01.01.2017 (oppdatert 12.09.2019)


Dersom ikke annet er oppgitt i avtalen nedenfor er det "
Energi Norges standard kraftleveringsavtale" som er gjeldende. Denne er utarbeidet av EnergiNorge i samarbeid med forbrukerombudet og er gjeldende fra og med 01.01.2017.

§1. OPPSTART/BESTILLING

 1. Ved bestilling gir kunden AKRAFT fullmakt til å:

  1. Foreta leverandørbytte etter NVEs retningslinjer samt til å ordne alle formelle forhold relatert til leverandørbytte. AKRAFT kan og, om nødvendig, innhente informasjon vedrørende leverandørbytte hos netteier og nåværende kraftleverandør.

  2. Avslutte kundeforholdet hos tidligere leverandør. AKRAFT står ikke ansvarlig dersom kunden har en juridisk bindende avtale med tidligere leverandør.

  3. Ved oppstart/bestilling må kunden oppgi sin målerstand til AKRAFT. Ved leverandørbytte kan ikke målerstanden være eldre enn 20 dager.

§2. LEVERINGSVILKÅR

 1. Fra bestilling tar det normalt 10 dager før kraftleveransen kan starte.

 2. AKRAFT har rett til å foreta kredittvurdering av kunden før oppstart og kunne avslå/avslutte leveransen.

 3. Avtaler forbeholdt nye kunder som; kampanje-/introduksjonspriser, rabatter og avtaler med andre fordeler er begrenset til 1 gang pr. kunde pr. år.

 4. Ved bestilling av avtaler som er forbeholdt nye kunder, forbeholder AKRAFT seg retten til å avslå oppstart av kraftleveranse, om kunde har hatt avtale (som nevnt §2.3) innenfor de siste 12 mnd. Kundens kraftleveranse vil da ikke bli startet hos AKRAFT før ev. ny avtale på ordinærprisavtale foreligger med AKRAFT.

 5. Ved flytting til ny adresse ber vi om at kunden melder dette til AKRAFT så snart som mulig (senest 3 virkedager før flyttedato). Dersom AKRAFT ikke har mottatt melding om flytting til ny adresse før det har gått 30 dager etter innflytting kan netteier kreve deg som kunde for ventetariff.

 6. Ved endring i offentlige avgifter/pålegg om endringer fra myndighetene og endring av pris/gebyr vil dette varsles på våre hjemmesider i tillegg til epost eller sms til kunde.

 7. Alle våre priser er oppgitt inkludert merverdiavgift.

 8. Ved giroutsending påløper et fakturagebyr på kr 59,- pr faktura.

 9. Rabatt
  1. Ved opphør av avtaler med løpende rabatt(er) opphører også rabatt fra sluttdato.
  2. Gjenstående rabatter utbetales ikke kunde i form av engangsbeløp.
  3. Rabatt er kun gyldig ved nybestilling, det vil ikke bli gitt rabatt ved endring av avtale på eksisterende målepunkt.

 

§3. BETALINGSVILKÅR

 1. Fakturering skjer etterskuddsvis en gang pr. måned.

 2. Normalt benyttes verdier oversendt fra netteier, men ved manglende målerstand på faktureringtidspunkt forbeholder AKRAFT seg retten til å stipulere.Eventuelle avvik mellom målt og stipulert blir fortløpende korrigert.

 3. Dersom kunden ved opphør har til gode beløp hos AKRAFT, utbetaler AKRAFT kun beløp over 50 kroner.

 4. Alle kunder med registrert epostadresse settes opp på epostfaktura fra og med oppstart.

 

§4. STRØMAVTALER

 1. SPOT 

  1. Strømprisen som blir levert er AKRAFT's innkjøpspris. Innkjøpspris er en timeveid gjennomsnitt av spotprisen på strømbørsen Nordpool pr. mnd med tilhørende innkjøpskostnader i området som strømmen blir levert.

  2. I tillegg til strømprisen har avtalen et påslag pr kWh. Påslaget inkluderer kostnader til offentlig pålagte elsertifikater og kan endres med to ukers varsel via AKRAFTs internettsider samt epost/SMS til kunde. Påslaget kan variere mellom kunder utfra eventuelle fritak for elsertifikater. Det kommer også et månedspåslag på 39kr/mnd i tillegg på denne avtalen.

  3. Kampanjevilkår:

   1. Dersom du har takket ja til en kampanje som har "gratisperiode" og/eller "kampanjepris" vil denne bortfalle dersom kunden benytter seg av angrefrist og/eller sier opp avtalen før kampanjeperioden er over.

   2. Kunder med aktiv kampanje vil ikke bli varslet ved prisjustering av ordinær pris. Etter eventuell kampanje gjelder ordinære vilkår for prisvarsling.

   3. Kunder med en avtalt kampanje/introduksjon-periode vil ikke bli varslet om prisendring ved overgang til ordinærpris.

   4. Etter avtaletid gjelder ordinære priser og vilkår.

   5. Kunder som har tidsavgrenset avtale basert på markedspris («spotpris», «innkjøpspris») eller variabel pris får mulighet til å kjøpe seg fri fra avtalen før bindingstiden er utløpt. Kunden skal betale et gebyr som tilsvarer verdien av fordelen som er avtalt for hele bindingsperioden, for eksempel engangsrabatt, løpende rabatt eller andre fordeler. Dette særskilte vilkåret erstatter § 5-2 i Standard kraftleveringsavtale.

 2. VARIABEL

  1. Produktet inngår i kategori «standard variabel». Prisen settes av AKRAFT og kan endres med 2 ukers varsel. Prisendringer varsles på våre hjemmesider i tillegg til epost til kunde.

  2. I samsvar med «Lov om elsertifikater» inneholder prisen kostnader til kjøp av elsertifikat.

 3. FAST 2 MND

  1. Dersom du har takket ja til en kampanje som har "gratisperiode" og/eller "kampanjepris" vil denne bortfalle dersom kunden benytter seg av angrefrist og/eller sier opp avtalen før kampanjeperioden er over.

  2. Kunder med aktiv kampanje vil ikke bli varslet ved prisjustering av ordinær pris. Etter en eventuell kampanje gjelder ordinære vilkår for prisvarsling.

  3. Etter avtaletid gjelder ordinære priser og vilkår.

  4. Kunder med en avtalt kampanje/introduksjon-periode vil ikke bli varslet om prisendring ved overgang til ordinærpris.

  5. Avtale om kraftpris med fast pris og/eller varighet skal gjelde for det tidsrom avtalen bestemmer. Kunder gis imidlertid anledning til frikjøp fra sin avtaleforpliktelse ved å betale et frikjøpsbeløp. Frikjøpsbeløpet fastsettes til AKRAFT sitt tap ved at avtalen ikke gjennomføres ut avtaleperioden. Minimumsbeløp for frikjøp er kr 500,-. Dersom kunden ved bestilling mottar en engangsrabatt, løpende rabatt eller andre fordeler og bryter avtalen i avtaleperioden, må kunden i tillegg betale et gebyr som tilsvarer verdien av denne fordelen. Dette særskilte vilkåret er i tillegg til § 5-1 i standard kraftleveringsavtale.

  6. Dersom ikke kunden selv ber om ny fastprisavtale, blir kunden automatisk flyttet over på produktet «VARIABEL ORDINÆR».

 4. FASTPRIS

  1. Produktet er bindende og gjelder for 12 måneder, eventuelt lengre dersom dette er avtalt.

  2. I samsvar med «Lov om elsertifikater» inneholder prisen kostnader til kjøp av elsertifikat.

  3. Dersom ikke kunden selv ber om ny fastprisavtale, blir kunden automatisk flyttet over på produktet «VARIABEL ORDINÆR».

  4. Avtale om kraftpris med fast pris og/eller varighet skal gjelde for det tidsrom avtalen bestemmer. Kunder gis imidlertid anledning til frikjøp fra sin avtaleforpliktelse ved å betale et frikjøpsbeløp. Frikjøpsbeløpet fastsettes til AKRAFT sitt tap ved at avtalen ikke gjennomføres ut avtaleperioden. Minimumsbeløp for frikjøp er kr 500,-. Dersom kunden ved bestilling mottar en engangsrabatt, løpende rabatt eller andre fordeler og bryter avtalen i avtaleperioden, må kunden i tillegg betale et gebyr som tilsvarer verdien av denne fordelen. Dette særskilte vilkåret er i tillegg til § 5-1 i standard kraftleveringsavtale

 5.  SPOT+

  1. Strømprisen som blir levert er AKRAFT's innkjøpspris. Innkjøpspris er en timeveid gjennomsnitt av spotprisen på strømbørsen Nordpool pr. mnd med tilhørende innkjøpskostnader i området som strømmen blir levert.

  2. I tillegg til strømprisen har avtalen et påslag pr kWh. Påslaget inkluderer kostnader til offentlig pålagte elsertifikater og kan endres med to ukers varsel via AKRAFTs internettsider samt epost/SMS til kunde. Påslaget kan variere mellom kunder utfra eventuelle fritak for elsertifikater. Det kommer også et månedspåslag på 39kr/mnd i tillegg på denne avtalen.

  3. Prisgaranti
  1. Prisgarantien for 1. kvartal 2019 er 79,9 øre/kWh.
  1.1. Prisgarantien for 2. kvartal 2019 er 59,9 øre/kWh.
  1.2. Prisgarantien for 3. kvartal 2019 er 52,9 øre/kWh.
  4. Prisgarantien er eksklusiv kostnad for elsertifikat.

  5. Prisgaranti koster 59kr/mnd.

6. PRØVESTRØM (Avviklet)

 1. Prøvestrøm varer i 2 måneder fra og med oppstartsdato på kontrakten.

  1. 14 dager før utløp av Prøvestrøm vil motta en epost samt SMS med anbefaling på ny leveranse.

 2. PRØVESTRØM kan kun bestilles av privatpersoner med et årlig forbruk på mindre enn 35000 kWh.

  1. dersom det viser seg at du bruker mer enn 35000 kWh pr (opplyst fra netteier) annulleres Prøvestrøm. Dette vil også bli varslet til kunde pr epost med en anbefaling om ny leveranse.

 3. Avtalen har ingen bindingstid.

 4. Det er ingen begrensning på hva kunden kan bruke i strøm, men kunden er ansvarlig for å levere korrekt målerstand underveis i kundeforholdet.

 5. Etter endt prøvestrømperiode er det ordinærpris på produktet du fortsetter med som gjelder.

 6. Prøvestrøm er forbeholdt nye kunder.

7. FULL CTRL (Avviklet)


1.    Strømprisen som blir levert er en fastpris pr. mnd. Du betaler en fast sum pr. mnd ut fra årsforbruk på anlegget. I samsvar med «Lov om elsertifikater» inneholder månedsprisen kostnader til kjøp av elsertifikat. Avtalen gjelder i 12 mnd. Avtalen blir automatisk fornyet med et år dersom vi ikke mottar melding om noe annet innen dato for utløp på avtalen.
2.    På utløpsdato vil du motta en epost med opplysninger om pris i ny avtaleperiode. 
3.    Avtale om kraftpris med fast pris og/eller varighet skal gjelde for det tidsrom avtalen bestemmer. Kunder gis imidlertid anledning til frikjøp fra sin avtaleforpliktelse ved å betale et frikjøpsbeløp. Frikjøpsbeløpet fastsettes til AKRAFT sitt tap ved at avtalen ikke gjennomføres ut avtaleperioden. Minimumsbeløp for frikjøp er 1x månedsbeløp på gjeldende avtale. Dersom kunden ved bestilling mottar en engangsrabatt, løpende rabatt eller andre fordeler og bryter avtalen i avtaleperioden, må kunden i tillegg betale et gebyr som tilsvarer verdien av denne fordelen. Dette særskilte vilkåret er i tillegg til § 5-1 i standard kraftleveringsavtale
4.    Kunden kan ikke bytte til en annen Full Ctrl pakke før det er gått 12 mnd. Kunden kan velge å bytte til en annen Full Ctrl pakke dersom han betaler oppsigelsesgebyr.
1.Full Ctrl Mini: Prisen gjelder for forbruk inntil 7 000 kWh pr år. Dersom forbruket overstiger 7 000 kWh, vil prisen på det overstigende forbruket være 95 øre/kWh.1.    
2.    Full Ctrl XSmall: Prisen gjelder for forbruk inntil 10 000 kWh pr år. Dersom forbruket overstiger 10 000 kWh, vil prisen på det overstigende forbruket være 95 øre/kWh.
3.    Full Ctrl Small: Prisen gjelder for forbruk inntil 12 000 kWh pr år. Dersom forbruket overstiger 12 000 kWh, vil prisen på det overstigende forbruket være 95 øre/kWh.
4.     Full Ctrl Medium: Prisen gjelder for forbruk inntil 15 000 kWh pr år. Dersom forbruket overstiger 15 000 kWh, vil prisen på det overstigende forbruket være 95 øre/kWh .
5.    Full Ctrl Large: Prisen gjelder for forbruk inntil 20 000 kWh pr år. Dersom forbruket overstiger 20 000 kWh, vil prisen på det overstigende forbruket være 95 øre/kWh.
6.    Full Ctrl XLarge: Prisen gjelder for forbruk inntil 25 000 kWh pr år. Dersom forbruket overstiger 25 000 kWh, vil prisen på det overstigende forbruket være 95 øre/kWh.

7.    Full Ctrl XXLarge: Prisen gjelder for forbruk inntil 30 000kWh pr år. Dersom forbruket overstiger 30 000 kWh, vil prisen på det overstigende forbruket være 95 øre/kWh.

8.    Dersom forbruket nærmer seg grensen på pakken din, vil du motta en epost der du får tilbud om å kjøpe tileggspakker til en lavere pris enn det du blir belastet ved overforbruk.

Prisen ved kjøp av tilleggspakker: 

          Pakke 1
          - Få 1000 kWh extra
          - Kun 850 kroner

          Pakke 2
         - Få 2500 kWh ekstra
         - Kun 2125 kroner

          Pakke 3
         - Få 5000 kWh ekstra
         - Kun 4250 kroner

         Pakke 4
        - Få 10 000 kWh ekstra
        - Kun 8500 kroner

 

§5. GENERELT

 1. Dersom ikke annet er spesifisert i avtalevilkårene, vil alle våre avtaler vare til de blir sagt opp. Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dager varsel.

 2. Angrefrist - Du har 14 dagers ubetinget angrerett fra og med dato for bestilling. For å angre må du gjøre det via våre angreskjema. Angreretten gir ingen garanti for at strømleveransen blir kansellert. Kunden er selv ansvarlig for å bestille seg ny strømavtale hos ny leverandør. Du vil bli fakturert for perioden vi har levert deg strøm, men du vil ikke bli belastet for oppsigelsesgebyr dersom du har bestilt et produkt med bindingstid. Tilbud/kampanjer vil bortfalle ved bruk av angrefrist og ordinær pris på avtalen bli benyttet.

 3. Bonusprogram - Har du sagt opp avtalen med oss og kommer tilbake innen 30 dager, vil din bonusopptjening fortsette uavbrutt. Dersom du er borte fra oss mer enn 30 dager, vil din bonusopptjening starte helt på nytt. Ønsker du å ta ut opptjent bonus, må dette gjøres før oppsigelse av strømavtalen hos oss (før du flytter eller før du bestiller avtale hos ny leverandør). Etter at vi har mottatt oppsigelse, vil ikke din bonus være tilgjengelig. Ved uttak av bonus vil din oppsparing falle tilbake til bronse-nivå.

 4. Prismatch (Avviklet)

  1. AKRAFT matcher prisen om du som kunde får tilbud om tilsvarende avtale til lavere pris hos en konkurrent og kan fremlegge dokumentasjon på dette.

  2. Prisene må være dagsaktuelle og allment tilgjengelige.

  3. Prismatch er forbeholdt privatkunder.

  4. Benytter du deg av prismatch får du vår Spot eller Variabel avtale til tilsvarende pris hjå oss.

  5. Etter endt periode gjeld standard Variabel eller Spot avtale fra AKRAFT.

  6. Nettleie er ikke innbefattet av prismatch.

  7. Prismatch gjelder kun Spot og Variabel.

  8. Prismatch kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter.

  9. Vi gir maks to perioder med prismatch pr. kunde, med varighet inntil 2 mnd/prismatch.

  10. Tilbudet må være tidsbegrenset for at AKRAFT skal matche prisen.

  11. AKRAFT forbeholder seg retten til å avslå prismatch om tilbudet ikke oppfyller vilkår.