Energibransjen i stor endring!

stortinget.png

Den 17. mars ble energi- og miljøkomiteens innstilling til departementets lovforslag behandlet på Stortinget. Lovforslaget har fått en del oppmerksomhet. Grunnen til dette er blant annet at det har vært uenighet om hensiktsmessigheten av innføringen av et funksjonelt skille. Et knapt flertall i Stortinget gikk inn for innføring av både selskapsmessig og funksjonelt skille. Tidsfristen for gjennomføring av endringene er forlenget til 1. januar 2021 i stedet for 2019 som opprinnelig ble foreslått av departementet. Dette for å gi selskapene bedre tid til å gjennomføre nødvendige endringer i selskapsstrukturen. Arbeiderpartiet varsler at det kan bli omkamp om det funksjonelle skillet ved et regjeringsskifte.

BAKGRUNN:

olje og energidepartementet.jpeg

Olje- og energidepartementet foreslo i desember 2015 endringer i energiloven på fire områder som gjelder nettvirksomhet. Ett av disse områdene er kravet til selskapsmessig og funksjonelt skille for alle nettselskaper med inntektsramme jf. energiloven §§ 4-6 og 4-7. Gjeldende grense på 100.000 nettkunder foreslås dermed fjernet. Bestemmelsen om selskapsmessig skille åpner for samarbeid om felles driftssentral mellom nettforetak og foretak som driver produksjon av elektrisk energi eller fjernvarmevarmevirksomhet, så lenge nettforetaket har styring og ansvar for driftssentralens nettfunksjoner.

Lovforslaget skal bidra til redusert risiko for kryssubsidiering og til å styrke nettselskapenes nøytralitet i forhold til konkurranseutsatt virksomhet. I praksis betyr krav om selskapsmessig skille at nettvirksomhet skal være organisert som en egen selvstendig juridisk enhet, adskilt fra annen virksomhet. Krav om funksjonelt skille innebærer at personer i ledelsen i nettforetaket ikke kan delta i ledelsen i søsterselskap i konsernet. Morselskapet kan imidlertid ha innflytelse over de generelle økonomiske rammene til nettforetaket, men skal ellers ikke gi instrukser i den daglige driften eller om investeringsbeslutninger.

Gasta Design