Om Statnett

Kilde: Statnett.no

statnett.png

Statnett er ansvarlig for å bygge, drifte og vedlikeholde det norske kraftsystemet.

Statnett SF er et statsforetak eid av staten ved Olje- og energidepartementet (OED). Tilsynsmyndighet er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Statnett er organisert som et konsern.


Statnett skal sørge for at alle alltid har strøm i stikkontakten. Derfor må de se til at det hele tiden er balanse mellom hvor mye strøm som leveres inn på nettet og hvor mye som brukes. De skal også sørge for nok nettkapasitet til ny produksjon og forbruk. Samtidig planlegger og legger de til rette for framtidens kraftsystem.

Kraftsystemet blir stadig mer innfløkt. Fornybare energikilder overtar for fossile. Vindkraft og andre nye, fornybare kilder er CO2-frie. Men vindkraft er bare på eller av, og lar seg ikke skru opp og ned slik som vannkraft fra vannmagasiner.

Samtidig varierer forbruket mer enn før, og mer kraft flyter mellom landsdeler og land. I sum gir dette et system som svinger mer, samtidig som sikker krafttilgang blir stadig mer dyrebart for samfunnet.

Smart, effektiv og sikker 

Alt dette må de ta hensyn til når de konstruerer framtidens kraftsystem. Statnett har pekt på tre hovedområder i deres strategi.

 • For det første må de velge smartere løsninger. Det innebærer å digitalisere der dette passer. Et velfungerende kraftsystem har alltid fingeren på pulsen og reagerer raskt når noe skjer. Automatisering og bedre utnyttelse av data gir raskere og mer presis respons når balansen trues. Samtidig utvikler de markedsinstrumenter som gjør at systemet lettere holder balansen både her og nå og i det lange løp.

 • For det andre utvikler de et mer kostnadseffektivt system. Kundene skal ikke betale mer enn nødvendig for sikker strøm. Summen av digitalisering, velfungerende markeder, fornuftig investeringsnivå og en stadig jakt på kostnadskutt, skal gi maks forsyningssikkerhet for pengene. Samtidig er sikker levering av strøm fortsatt en selvsagt basis for Statnetts arbeid.

 • Sist, men ikke minst, må vi aldri tape helse, miljø og sikkerhet av syne. Det å drifte og utvikle et kraftsystem innebærer risikoer både for ansatte og andre, og Statnett skal aldri kompromisse på helse, miljø og sikkerhet. Statnett har et mål om å være blant de beste sentralnettsoperatørene i Europa på HMS.


Samfunnsansvar

Kraftproduksjonen i Norge er 98 % fornybar. Statnetts inntekter stammer fra vår hovedoppgave: De eier og drifter sentralnettet for strøm i Norge og sikrer at produksjonen kommer frem til markedet, og de balanserer kraftsystemet til enhver tid. Dette bidrar til at Norge er en av verdens mest elektrifiserte samfunn, og tilrettelegger for videre dekarbonisering av både Norge og våre handelspartnere.

Når de jobber med samfunnsansvar, handler det om hvordan vi tar sosiale og miljømessige hensyn ut over det som følger av lover og regler. De tar samfunnsansvar for å bidra til tillit og aksept for arbeidet de utfører:

 • De gjør naturinngrep når de bygger og drifter kraftledninger og stasjoner. En viktig del av vårt samfunnsansvar er derfor å minimere klima- og miljømessige fotavtrykk fra virksomheten deres. Statnett stiller miljøkrav i kontraktene, og klima og miljø skal vektlegges på linje med tekniske og økonomiske hensyn når de tar beslutninger. Les mer om deres klima- og miljøarbeid.

 • Statnett har behov for å leie inn arbeidskraft når de bygger og drifter sentralnettet. Dei følger leverandørene tett for å sikre etterlevelse av lønns- og arbeidsvilkår, og jobber forebyggende med lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandører. Her kan du lese om deres etiske retningslinjer for leverandører.

 • Når Statnett bygger og drifter sentralnettet medfører det risikable arbeidsoperasjoner. Derfor prioriterer de helse, miljø og sikkerhet helt fra de planlegger til de bygger og drifter. Statnett har en nullvisjon for ulykker, det betyr at de skal hindre enhver personskade i deres virksomhet. Les mer om deres HMS-arbeid.


Etikk og etikkombud

Statnett skal oppnå gode resultater uten at det går utover deres etiske standard. Her kan du lese mer om deres etiske retningslinjer og etikkombud.

Statnetts etiske retningslinjer innebærer at de:

• overholder lover, regler og menneskerettigheter
• opptrer ærlig og redelig
• tilstreber åpenhet, etterrettelighet og gjennomsiktighet i organisasjonen
• ikke opptrer på en måte som kan svekke deres nøytralitet, integritet eller troverdighet
• ikke mottar eller gir gaver eller tjenester som vil kunne påvirke deres forretningsopptreden eller uavhengighet
• ikke vil bruke konfidensiell informasjon for å oppnå personlig fordel for seg selv eller andre

Statnett legger også stor vekt på at leverandører og samarbeidspartnere tilfredsstiller deres etiske retningslinjer. Forpliktelsen til å etterleve retningslinjene avtalefestes i kontraktene de inngår med leverandørene.

Vårt etikkombud

Eikkombud i Statnett, Silje Vegarud, skal styrke de ansattes rettssikkerhet, og bidra til å avdekke kritikkverdige forhold. Kritikkverdige forhold kan for eksempel være forhold som er i strid med loven eller deres etiske retningslinjer, dårlig arbeidsmiljø, trakassering, ukultur eller annen skadelig aktivitet.

Etikkombudet tar imot og rapporterer henvendelser fra alle som har observert urett og feil begått av Statnett, deres ansatte, ledelse eller leverandører. Etikkombudet rapporterer direkte til konsernsjef Auke Lont og Statnetts styre.


Statnetts miljø- og klimaarbeid

Deres ambisjon er å være ledende på miljø- og klimaarbeid i deres sektor. Det betyr at de skal minimere påvirkningen deres anlegg har på naturmangfold og landskapsverdier, og redusere klimagassutslipp fra utbygging og drift av kraftnettet med 25 prosent i 2025.

For å nå ambisjonen prioriterer Statnett følgende områder i miljø- og klimastrategi:

 • Opprettholde ledende arbeid med å redusere negative konsekvenser på naturmangfold og landskapsverdier.

 • Redusere klimagassutslipp fra egen virksomhet, innkjøp og tjenester.

Områdene er valgt ut basert på analyser av deres miljøpåvirkning og kartlagt miljø- og klimarisiko.

Statnetts miljøpolicy

Å ta miljøhensyn inngår som en viktig del av Statnetts praktiske arbeid. Deres miljøpolicy fokuserer på at de tar et helhetlig miljøansvar i planlegging, utbygging og drift av deres anlegg. Miljøpolicyen er en del av Statnetts HMS-policy og består av fire punkter:

 • Statnett skal være en kunnskapsbasert premissgiver og en effektiv tilrettelegger for økt bruk av fornybar energi som erstatning for fossile energibærere. De skal bidra til å redusere klimarisiko i kraftsektoren.

 • Statnett skal bruke livsløpsvurderinger i planlegging av nye anlegg og vektlegge miljø- og klimahensyn på linje med tekniske og økonomiske hensyn i beslutninger.

 • Statnett skal redusere miljø- og klimamessige ulemper ved utbygging og drift av deres anlegg og kontorer. De skal stille høye miljøkrav til deres leverandører.

 • Statnett skal møte myndigheter og berørte parter med respekt og god miljøkompetanse. Miljøpraksisen skal være transparent ved at miljøvurderinger og –prestasjon skal dokumenteres og kommuniseres åpent.

Gasta Design