Om flomvarsling og beredskap

KILDE: Varsom.no

Faren for flom blir vurdert daglig. Dersom det blir utstedt et flomvarsel, vil det under flomsituasjonen bli oppdatert på varsom.no minimum morgen og kveld. Det vil bli laget en vannføringsprognose for hele landet, alle dager, uansett om det foreligger flomvarsler eller ikke. Prognosen for første dag gjelder til kl. 06 dagen etter utarbeidelse.

Flomvarslingen....

v.jpeg
 • gjør det mulig for lokale beredskapsmyndigheter å øke beredskapen og sette i verk skadeforebyggende tiltak.

 • øker sjansen for å redde liv og flyttbare verdier.

 • gir bedre krisehåndtering og forutsigbarhet for veg og bane.

 • bidrar til økt kunnskap om og aktsomhet for flom- og skred.

Et flomvarsel er ikke nødvendigvis et varsel om skadeflom. Når det er utstedt et flomvarsel må den lokale beredskapsmyndigheten (kommunen), uansett aktsomhetsnivå, vurdere hva dette kan føre til. Dette må gjøres på grunnlag av informasjon om lokale forhold, som kunnskap om skadepotensial og erfaring og kjennskap til tidligere flomsituasjoner.

NVE.jpeg

Hvis det finnes flomsonekart for elvestrekninger i kommunen er dette gode støtteverktøy. På grunnlag av dette må den lokale beredskapsmyndigheten vurdere behovet for å utføre forebyggende tiltak. Flere nyttige kart finnes her.

Med beredskapsmyndigheter mener vi først og fremst Fylkesmannen, kommuner, politi, jernbane- og veimyndigheter og vannkraftregulanter.

Regulantenes ansvar i flomsituasjoner
Når det er fare for skadeflom, skal regulanter manøvrere aktivt for å begrense flomskader.
Dette kan skje innenfor manøvreringsreglement, eller ved avvik fra manøvreringsreglement etter tillatelse, eller som pålegg fra NVE..


 

NVEs beredskapstelefon: 22 95 93 60/ 909 92 231 (ikke sms).

 

Aktsomhetsnivå rødt (4)

 • Dette er en ekstrem hendelse, og det anbefales at både kommune og Fylkesmannen har økt beredskap. Det innebærer store flommer som forekommer sjelden, og som kan medføre oversvømmelse av store områder og betydelige erosjonsskader. Dette kan ha store konsekvenser for bebyggelse og infrastruktur.

 • Aktsomhetsnivå rødt (4) forekommer sjelden.

Aktsomhetsnivå oransje (3)

akraft-bilde.gif
 • Det anbefales at kommune og Fylkesmannen har økt beredskap.

 • Bebyggelse og infrastruktur nær vassdrag er utsatt. Sjekk flomsonekart dersom det finnes for kommunen.

 • Beredskapsmyndigheten bør ha økt fokus på beredskap i forbindelse med flom og være forberedt på at hendelser av relevans for bebyggelse og vei kan forekomme.

Aktsomhetsnivå gult (2)

 • Lokal beredskapsmyndighet (kommunen) bør være oppmerksom på værforhold og følge med på prognoser og informasjon på varsom.no

 • Forebyggende tiltak som rensing av dreneringsveier i spesielt utsatte områder anbefales i forkant.

 • Vær spesielt oppmerksom på områder i kommunen som erfaringsmessig får problemer når det er flom.

 • Det kan forekomme store flomskader lokalt pga. spesielt intens nedbør og/eller snøsmelting. Is og tele kan forsterke dette.

Aktsomhetsnivå grønt (1)

 • Generelt trygge forhold.

Gasta Design