Leverandørskifteundersøkelsen

Kilde: NVE

NVE-logo.jpg

I Norge kan sluttbrukere fritt velge hvilken kraftleverandør de ønsker å kjøpe kraften fra. Gjennom muligheten til å skifte kraftleverandør på bakgrunn av pris eller andre relevante hensyn, åpnes det for konkurranse mellom kraftleverandørene.

Som et ledd i arbeidet med å undersøke om konkurransen i sluttbrukermarkedet fungerer tilfredsstillende, har NVE siden 1997 foretatt kvartalsvise undersøkelser vedrørende blant annet antall leverandørskifter, markedsandeler blant kraftleverandørene i de ulike nettområdene og prisene sluttbrukerne står ovenfor.


Undersøkelsen omfatter per i dag:

  • Utviklingen i antall leverandørskifter

  • Prisutviklingen for husholdningskunder

  • Utviklingen i leveringspliktordningen

  • Markedsandelene til kraftleverandører i forskjellige nettområder


Gasta Design