Fortsatt flere år til èn faktura

Kilde: Europower

Guro Grøtterud i NVE forteller at obligatorisk gjennomfakturering skal utredes ytterligere før det innføres. Foto: Haakon Barstad

Guro Grøtterud i NVE forteller at obligatorisk gjennomfakturering skal utredes ytterligere før det innføres. Foto: Haakon Barstad

NVE har ingen tidsplan for når obligatorisk gjennomfakturering skal innføres. – Innføring av den nye markedsmodellen vil nok ta noen år, sier seksjonsleder Guro Grøtterud.

NVE sendte i dag ut en nyhetsmelding om at innovative aktører skal kunne slippe til i den nye markedsmodell for sluttbrukermarkedet. Men meldingen sier ingenting om det kraftbransjen lurer mest på, nemlig når den nye markedsmodellen faktisk skal innføres.

Å innføre en ny markedsmodell betyr i praksis at det skal være obligatorisk at kraftleverandøren krever inn penger (sender faktura) for både nettleie og strøm. Eller gjennomfakturering som det også omtales som.

Dette har vært tema i årevis i bransjen. NVEs nettside om «fellesfakturering og ny markedsmodell» ble opprettet i 2015, men saken har vært på agendaen lengre enn det. Allerede i 2013 uttalte den da ferske Fjordkraft-sjefen Rolf Barmen følgende til Energi:

– Den store gamechangeren er at alt kommer på én faktura. Det kommer til å snu opp ned på det meste for strømleverandørene.

Siden har bransjen ventet. Og ventet enda mer. Noen aktører med forhåpninger, andre tilfreds med at den obligatoriske gjennomfaktureringen ikke er innført.

Noe forenklet kan man si at det er en fordel for de lokale kraftselskapene at den nye markedsmodellen ennå ikke er på plass. Lokale kunder velger å forbli strømkunder hos den leverandøren i hjemkommunen, for da får de strømregningen og nettleien på én faktura.

At den nye markedsmodellen ennå ikke er innført er derimot til ulempe for de frittstående strømleverandørene som i noen tilfeller må fortelle til potensielle nye kunder at strømregningen vil bli delt i to fakturaer hvis de skifter strømleverandør.

  

Har ingen tidsplan

NVE skriver følgende om ordningen som skal innføres:

«Ny markedsmodell med fellesfakturering av strøm og nettjenester fra kraftleverandøren vil endre hvordan kundene forholder seg til strømmarkedet. Like konkurransevilkår er avgjørende for et velfungerende sluttbrukermarked, ved å gi kraftleverandørene mulighet og ansvar for fakturering av nettjenestene vil konkurransen i sluttbrukermarkedet styrkes.»

Men på tross av at omleggingen er «… avgjørende for et velfungerende sluttbrukermarked …» har NVE ennå ikke funnet ut når den nye modellen skal innføres.

– NVE vil komme tilbake med en tidsplan for videre arbeid med ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet, er eneste tidsangivelse på nettsidene.

Noe har riktignok skjedd. I september 2016 ble det innført en frivillig ordning med gjennomfakturering. Hvis et nettselskap tilbyr felles fakturering, må det legge til rette for dette gjelder alle strømleverandører. Men kravet om obligatorisk gjennomfakturering lar altså vente på seg.

  

Vil utrede mer

Guro Grøtterud, seksjonsleder i NVE, svarer på hvorfor det tar så lang tid.

– Tanken er å innføre den nye markedsmodellen trinnvis. Et av trinnene er å forbedre gjennomfaktureringsordningen som ble innført høsten 2016. Vi har nå vi en del erfaring med denne modellen, og ønsker å se hvordan den kan forbedres før den gjøres obligatorisk. Det første vi vil gjøre er å gjennomføre en utredning, sier hun.

– En utredning til?

– Ja, vi ønsker å bygge videre på erfaringene vi har fra 2016, og se nærmere på teknalitetene mellom nettselskap og kraftleverandør før det innføres en obligatorisk modell, sier hun.

– Men dere skriver jo at en ny markedsmodell er «… avgjørende for et velfungerende sluttbrukermarked.» Da må man nesten spørre om hvorfor det tar det så lang tid å innføre den.

– Fordi det er veldig mange meninger om dette. Dessuten har både vi og nettselskapene de siste årene hatt mye fokus på AMS-målere og elhuben. Det har tatt mye av oppmerksomheten til både bransjen og oss som regulator. Men nå går vi videre med dette, og starter med denne utredningen. Vi fikk også laget en utredning i 2018 om hvordan detaljene i modellen kan påvirke muligheter for innovasjon, sier hun.

Grøtterud poengterer at i den nye markedsmodellen også ligger at kraftleverandøren være hovedkontaktpunkt til kundene.

– Hvordan dette skal gjennomføres er det nok mange meninger om blant aktørene, sier hun

– Men det var jo en høringsrunde om dette i 2016. Er det grunn til å tro at meningene har forandret seg mye siden da?

– Ansvaret for kundekommunikasjon hadde ikke hovedfokus i den utredningen. Om aktørene har endret meninger får vi se i samtalene med bransjen. Det har kommet nye muligheter i markedet med AMS og elhub, og nye kommunikasjonsbehov med innføring av effekttariffer og elektrifisering av transport. Derfor er det nok nødvendig å ta en ny runde med aktørene, sier Grøtterud.

– Når ser dere for dere at den obligatoriske modellen vil innført?

– Vi har ikke satt en fast tidsplan, men utredningen vil bli satt i gang ganske snart. Den vil gi oss innspill om mulige forbedringer før den nye modellen kan innføres, sier hun.

– Men dreier det seg om ett år, tre år eller fem år?

– Det jeg kan si er at obligatorisk gjennomfakturering nok ikke vil bli sendt ut på høring dette året. Før modellen er komplett må vi også ta stilling til hvordan leveringsplikt og stengerett skal håndteres. Innføring av den nye markedsmodellen vil nok ta noen år, sier Grøtterud.

Gasta Design