Enova - Livskraftig forandring

KILDE: Enova

Enova SF er eid av Olje- og energidepartementet og ble opprettet i 2001 for å bidra til omlegging av energibruk og energiproduksjon. Enova er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere. 

Formål og rammer

enova-logo.jpg

Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi. Dette gjøres hovedsaklig gjennom økonomisk støtte og rådgivning.

Vårt oppdrag er å skape varige endringer i tilbud og etterspørsel etter effektive og fornybare energi- og klimaløsninger. Vi samarbeider tett med markedsaktører i privat næringsliv og offentlig virksomhet for å redusere bruken av energi og øke produksjonen fra fornybare energikilder.

Virksomheten skal styrke forsyningssikkerheten og redusere utslippene av klimagasser.

Hvor kommer våre midler fra?

Finansieringen av virksomheten skjer via tildelte midler fra Energifondet. Tilgjengelige midler skal benyttes mest mulig kostnadseffektivt for å nå de målene myndighetene til en hver tid har for vår virksomhet.

Energifondet finansieres blant annet gjennom et lite kostnadspåslag på strømregningen, kalt nettpåslaget. I tillegg blir Energifondet tilført avkastningen fra "Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging". Dette fondet er per januar 2014 på 40 milliarder kroner og skal styrkes med 5 milliarder kroner i 2015, og 5 milliarder kroner i 2016.

Gasta Design