Elhub

Kilde: NVE

NVE.jpeg

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har pålagt Statnett å utvikle Elhub, som etter planen skal settes i drift 20. februar 2017. Løsningen skal sørge for effektiv utveksling av måleverdier og kundeinformasjon som benyttes til leverandørskifter, avregning og ved fakturering av nettleie og strømsalg.

Nå må strømleverandører og nettselskap innhente fødselsnummer for alle strømkunder 

Fra 1. september 2015 er alle nettselskap og strømleverandører pålagt å innhente kundenes fødselsnummer. Fødselsnumrene skal brukes for å entydig identifisere kundene og ivareta personvernet i den nye nasjonale løsningen for informasjonsutveksling i strømmarkedet (Elhub).

 

Elhub skal bidra til økt konkurranse og innovasjon i strømmarkedet, og sørge for sikker og effektiv håndtering av måleverdier fra de nye smarte strømmålerne (AMS) som skal installeres hos alle strømkunder innen 2019.

Smarte strømmålere vil gi forbrukerne bedre informasjon om sitt eget strømforbruk, og en mer nøyaktig avregning slik at kunden blir fakturert for sitt faktiske forbruk. Strømkundene vil få bedre oversikt over strømforbruket sitt og mulighet til å bruke strøm på en mer fleksibel, effektiv og miljøbesparende måte. Strømkundene kan også bli plusskunder og produsere sin egen strøm.

HENTES FRA FOLKEREGISTERET
For å sikre at flest mulig har fødselsnummeret registrert i Elhub når informasjonsløsningen tas i bruk, har NVE pålagt nettselskap og strømleverandører å hente inn fødselsnummer fra 1. september 2015. Når Elhub settes i drift, skal alle strømavtaler inneholde fødselsnummer for at kunden skal identifiseres entydig.

For å avdekke korrekt identitet for strømkunden, må kunden kontaktes i tilfeller hvor eksisterende kundeinformasjon hos nettselskap og strømleverandør er motstridende.

KUNDEN BESTEMMER TILGANG TIL DATA
Personopplysninger inkludert fødselsnummer og måleverdier som lagres i Elhub skal ikke deles med andre enn de kunden selv inngår avtale med. Alle strømleverandører skal tilby webløsninger som gir strømkundene oversikt over hvem som har tilgang til deres opplysninger.

elhub.png

Kundene styrer selv hvilke aktører som til enhver tid har tilgang.

Nytt regelverk med Elhub

NVE har vedtatt forskriftsendringer for å tilrettelegge for innføring av Elhub, blant annet om
hvordan nettselskap og strømleverandører skal bidra til forberedelsene for den nye løsningen.
De viktigste endringene for strømkundene i forarbeidet til Elhub er følgende:

 • For å kunne sørge for god datakvalitet, sikkerhet og personvern i Elhub må alle kunder
  registreres med unik identifikasjon, som innebærer at alle personer som er strømkunder må
  identifiseres med fødselsnummer (eventuelt d-nummer, et identifikasjonsnummer som gis til
  alle utlendinger som bor i Norge under seks måneder). Unik identifikasjon vil bidra til bedre
  informasjon til kundene på en effektiv måte og samtidig forhindre at uvedkommende får
  adgang til opplysninger i Elhub.

 • Alle kunder skal få oversikt over hvilke personopplysninger som lagres i Elhub og mulighet til å styre hvem som skal få tilgang til opplysningene i en egen webløsning. Webløsningen skal være tilgjengelig på internettsidene til alle aktører som er knyttet til Elhub. I hovedsak skal det lagres opplysninger om kundens navn, fødselsnummer, adresse, kontaktopplysninger og historisk strømforbruk for de siste tre årene. Det lagres ikke andre typer personopplysninger i Elhub.

 • Strømleverandører og nettselskap kan innhente fødselsnummer og d-nummer fra Det
  sentrale folkeregister, men i enkelte tilfeller må de kontakte kunden direkte for å få korrekte
  opplysninger.

 • Dersom det ikke er registrert fødselsnummer, d-nummer eller organisasjonsnummer for
  kunden er strømleveringsavtalen ugyldig og i strid med regelverket som gjelder fra 20. februar
  2017. Dette vil i ytterste konsekvens føre til at anlegget stenges dersom det ikke er mulig for
  aktørene å identifisere hvem som er kunde i målepunktet.

 • For hvert enkelt målepunkt skal det være samme person som står registrert med avtale til
  nettselskap og strømleverandør. Ved inngåelse av strømleveringsavtale sørger strømleverandør
  for at samme person knyttes til nettleieavtalen, og dersom det er registrert ulike personer kan
  man kontakte strømleverandør for å registrere korrekt informasjon.

Forskriftsendringene som NVE har vedtatt for innføringen av NBS og Elhub vil måtte få ny dato for ikrafttredelsen, fordi innføringen av nordisk balanseavregning (NBS) og Elhub blir forsinket.

Statnett SF og Elhub AS har varslet at nordisk balanseavregning (NBS) og Elhub vil bli forsinket. NBS anslås nå å kunne være på plass i løpet av 1. kvartal i 2017, mens Elhub må antas å få utsatt oppstarts til senere i 2017. Opprinnelig plan var henholdsvis 3. oktober 2016 og 20. februar 2017. Oppdaterte planer for innføring NBS og Elhub skal tilgjengeliggjøres i løpet av august 2016.
 
-          Statnett må nå utarbeide gode og realistiske planer for NBS og Elhub, slik at vi unngår ytterligere forsinkelser, sier Ove Flataker, avdelingsdirektør i NVE. 
 
På grunn av forsinkelsene, blir det nødvendig å endre tidspunkt for ikrafttredelsen til forskriftsendringene som NVE har vedtatt for innføringen av NBS og Elhub. NVE vil avvente endring av ikrafttredelse til det foreligger oppdaterte og kvalitetssikrede tidsplaner for innføring av NBS og Elhub. Dersom milepælsplanen for overføring av data (migrering) til Elhub endres, vil det også være nødvendig at NVE fatter nytt vedtak om kvalitetssikring og overføring av data til avregningsansvarlig. 
 
-          Fremdriften i prosjektene avhenger også av at nettselskap, kraftleverandører og balanseansvarlige fortsetter arbeidet med å tilpasse sine rutiner og systemer for integrasjon med NBS og Elhub. Dette er omfattende oppgaver og det er viktig å opprettholde trykket i dette arbeidet, understreker Flataker.

Gasta Design